Lipoprotein transport

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
210406
0
120
block

Lipoproteins density

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

VLDL & Chylomicrons

HDL

LDL

Nhấp và kéo

Contain lots of triglycerides (less dense)

Contain more cholesterol and proteins

Contain more cholesterol esters and a small amount of protein


210407
0
120
none
210408
0
240
none
210409
0
120
none
210410
0
120
none
210411
0
300
none
210412
0
300
none
210413
0
240
none
210414
0
120
none
210415
0
120
none
210416
0
300
none