Lipid Transport

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
65427
0
120
block

Which apoliprotein do the following contain?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Chylomicrons

LDL, VLDL, HDL

Nhấp và kéo

B-100

B-48 and then Apo E and Apo C-II in the blood stream


65429
0
120
none