Linux+ LX0-103 Domain 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
497884
0
120
block

Which path represents the root directory?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
498140
0
120
none
497885
0
120
none
498141
0
120
none
497886
0
300
none
498142
0
300
none
497887
0
120
none
498143
0
300
none
497888
0
120
none
497889
0
120
none
498145
0
300
none
498146
0
120
none
498147
0
120
none
497896
0
120
none
497898
0
120
none