lighting

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
55809
0
120
block

from source to plane what order are these in

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

Nhấp và kéo

luminous intensity

luminous flux

illuminace


55812
0
120
none
55817
0
120
none
55819
0
120
none
55799
0
1200
none
55800
0
420
none
55804
0
120
none
55806
0
120
none