Light and heat

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
455645
0
60
block

Match the following pairs

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Wood

Glass

Sunglasses

Nhấp và kéo

Transparent

Translucent

Opaque


455646
0
60
none
455647
0
60
none
455648
0
60
none
455650
0
60
none
455651
0
60
none
455652
0
120
none
455653
0
60
none
455670
0
60
none
455671
0
60
none
455672
0
60
none
455778
0
60
none
455780
0
60
none