Leyes de Newton

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
611588
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

1ra Ley de Newton

inercia, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento.Bạn đã nhận được nó phải không?