Level Test 1 grammar

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
186169
0
120
block

Richard doesn't like ______________ in the mornings

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


186170
0
120
none
186171
0
120
none
186175
0
60
none
186180
0
120
none
186187
0
60
none
186198
0
60
none
186199
0
60
none
186200
0
60
none
186201
0
60
none
186202
0
60
none
186203
0
60
none
186204
0
60
none
186205
0
60
none
186206
0
60
none