Level 3 Stage 2 Reading (IT)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
448320
0
120
block

Ci sono due cani.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


448323
0
120
none
448324
0
120
none
448326
0
120
none
448327
0
120
none
448329
0
120
none
448331
0
120
none
448334
0
120
none
448336
0
120
none
448337
0
120
none
448339
0
120
none
448342
0
120
none
448343
0
120
none
448344
0
120
none
448345
0
120
none