Level 1 Stage 1 Speaking (DE)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
453645
0
120
block

Nhắc lại từ

Hallo  

453646
0
120
none
453647
0
120
none
453648
0
120
none
453649
0
120
none
453650
0
120
none
453651
0
120
none
453652
0
120
none
453653
0
120
none
453654
0
120
none
453655
0
120
none
453656
0
120
none
453657
0
120
none
453658
0
120
none
453659
0
120
none