Lesson 1 Italian

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
11143
0
60
block

ltalian

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

yes

hi

bye

formal

informal

good day

thanks

Nhấp và kéo

buongiornon

ciao

ciao

si

lei

tu

grazie