Lens&mirrors

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
506609
0
479
block

Convex lens also known as?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)