Legal Dictornary

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
591796
0
240
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Prevailed

Conquest

Meritorious

Deed

Urge

Retaliation

Deterrent

Reformation

Admonition

Sever

Reproof

Corporeal

Inflected

Nhấp và kéo

chetavane

Karm

Vintee karna

Sharerik

Sudhar

Vijay

sarahni

Fatkar

Kat kae alag krna

Deterrent

Jitana

Thopana

Pratishodh