Leaders of a New Nation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
177327
0
120
block

First 4 presidents of the USA in order

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

Nhấp và kéo

Jefferson

Washington

Madison

Adams


177328
0
120
none
177329
0
120
none
177330
0
120
none
177331
0
120
none
177332
0
120
none
177333
0
120
none
177334
0
120
none
177335
0
120
none
177336
0
120
none
177337
0
120
none
177338
0
120
none
177339
0
120
none
177340
0
120
none
177342
0
120
none