Law Making Process

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
112131
0
120
block

What happens during the Second Reading?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
112140
0
120
none
112147
0
120
none
112152
0
120
none
112161
0
120
none
112104
0
120
none
112114
0
120
none
112124
0
120
none