Last lectures of pathology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
458946
0
60
block

(Brain sparing) asymmetrical intrauterine growth retardation

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
458947
0
120
none
458949
0
60
none
458950
0
60
none
458951
0
60
none
458952
0
60
none
458953
0
60
none
458954
0
60
none
458955
0
60
none
458956
0
60
none
458957
0
60
none
458958
0
60
none
458959
0
60
none
458960
0
60
none
458961
0
60
none