Last lectures of pathology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
458931
0
180
block

Perinatal ages

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Embryonic

foetal

Neonatal

Viability

Infancy

Normal gestation

Implantation

Nhấp và kéo

40 weeks

24 weeks

<1 year

9-38 weeks

<4 weeks

day 6-7

1-8 weeks


458932
0
60
none
458933
0
60
none
458934
0
60
none
458935
0
60
none
458936
0
60
none
458937
0
60
none
458938
0
60
none
458939
0
60
none
458940
0
60
none
458941
0
60
none
458942
0
60
none
458943
0
60
none
458944
0
60
none
458945
0
60
none