Large Animal Management - Dairy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
474178
0
50
block

Which of these is not an advantage of rotational grazing?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
474195
0
50
none
474179
0
50
none
472211
0
50
none
473159
0
50
none
474196
0
50
none
474194
0
50
none
472212
0
50
none
472215
0
50
none
472216
0
50
none
472223
0
50
none
472217
0
50
none
472213
0
50
none
472214
0
50
none
472222
0
50
none