Large Animal Management - Dairy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
473100
0
50
block

What level should SCC be under to avoid being penalised?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
473106
0
50
none
473104
0
50
none
473105
0
50
none
474168
0
50
none
473107
0
50
none
474171
0
50
none
473149
0
50
none
473154
0
50
none
474176
0
50
none
473151
0
50
none
474175
0
50
none
473153
0
50
none
473161
0
50
none
473160
0
50
none