Language and occupation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
472697
0
25
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Fairclough’s Theory

Influential and instrumental power

Bạn đã nhận được nó phải không?

472699
0
25
none
472701
0
60
none
472703
0
60
none
472704
0
90
none
472705
0
60
none
472709
0
60
none