Laboratory Testing - Identifying Bacteria

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
329659
0
60
block

Gram + or -

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Haemolysis blood agar Gram +/-

Mannitol Salt Gram +/-

Bile aesculine Gram +/-

Catalase Gram +/-

VP Gram +/-

Oxidase Gram +/-

indole Gram +/-

Citrate Gram +/-

TSI Gram +/-

urease Gram +/-

VP Gram +/-

Nhấp và kéo

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

-


329660
0
120
none