KL NNP Review

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
73428
0
180
block

The principle purpose of randomization in a research study is to assess:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


73429
0
180
none
73430
0
180
none
73431
0
180
none
73432
0
180
none
73433
0
180
none
73434
0
180
none
73435
0
180
none
73436
0
180
none
73437
0
180
none
73438
0
180
none
73439
0
180
none
73440
0
180
none
73441
0
180
none
73442
0
180
none