Scandinavian Kings

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
60861
0
120
block

Danish Kings

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

940-58

958-86

986-1014

1014-18

1018-35

1035-42

1042-47

1047-76

1076-80

1080-86

1086-95

1095-1103

1104-34

1134-37

1137-46

Nhấp và kéo

Eric the Memorable

Cnut the Holy

Olaf Hunger

Harthacnut

Gorm the Old

Harald Bluetooth

Neils

Sven Forkbeard

Cnut the Great

Harald the Soft

Sven II

Eric Evergood

Magnus the Good

Harald II

Eric Lamb