JROTC V - Airplanes & Aerodynamics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
546319
0
240
block

An aircraft leaving ground effect during takeoff will:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


546320
0
240
none
546321
0
240
none
546322
0
240
none
546323
0
240
none
546324
0
240
none
546325
0
240
none
546326
0
240
none
546327
0
240
none
546328
0
240
none
546329
0
240
none
546330
0
240
none
546331
0
240
none
546332
0
240
none
546337
0
240
none