Japanese Chapter 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
55074
0
300
block

Match the English and Japanese

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

roof

ceiling

wall

hardwood floor

ten thousand

hundred million

day before yesterday

day after tomorrow

this morning

night

last night

Nhấp và kéo

yuube

ototoi

asatte

yuka

man

tenjou

oku

yane

kesa

yoru

kabe


55075
0
300
none