ITIL Reviewer 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
2560
0
60
block

Possible problems with Change Management include:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
2561
0
60
none
2562
0
60
none
2563
0
60
none
2564
0
60
none
2565
0
60
none
2566
0
60
none
2567
0
60
none
2568
0
60
none
2569
0
60
none
2570
0
60
none
2571
0
60
none
2572
0
60
none
2573
0
60
none
2574
0
60
none