ITIL Foundation: Core Concepts

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
501708
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Which role is responsible for carrying out the activities of a process? A. Process Owner B. Change Manager C. Service Manager D. Process Practitioner

D. Process Practitioner

Bạn đã nhận được nó phải không?