Islam - Beliefs & Teaching - Sawm & Zakat

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
444087
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What does the Zakat money go to?

Charity: Widows, Orphans, Travellers, Homeless

Bạn đã nhận được nó phải không?

444088
0
60
none
444091
0
60
none
444092
0
60
none
444093
0
60
none
444094
0
60
none
444095
0
60
none
444096
0
60
none
444097
0
60
none
444098
0
60
none
444099
0
60
none
444100
0
60
none
444101
0
60
none