Islam - Beliefs & Teaching - Qur'an & Revelation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
443167
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the Qur'an?

Muslim holy book & the direct and perfect word of Allah

Bạn đã nhận được nó phải không?

443168
0
60
none
443169
0
60
none
443171
0
60
none
443172
0
60
none
443173
0
60
none
443174
0
60
none
443175
0
60
none
443176
0
60
none
443177
0
60
none
443179
0
60
none
443180
0
60
none
443181
0
60
none
443182
0
60
none
443183
0
60
none