Islam - Beliefs & Teaching - Prayer/Salat

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
443207
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

How many times must Muslims prayer a day?

5

Bạn đã nhận được nó phải không?

443208
0
60
none
443209
0
60
none
443210
0
60
none
443211
0
60
none
443212
0
60
none
443213
0
60
none
443214
0
60
none
443215
0
60
none
443216
0
60
none
443217
0
60
none
443218
0
60
none
443219
0
60
none
443220
0
60
none
443221
0
60
none