Islam - Beliefs & Teaching - 5 Pillars

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
443201
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are the five pillars of Islam?

Shahadah, Salat, Sawm, Zakat, Hajj

Bạn đã nhận được nó phải không?

443202
0
60
none
443203
0
60
none
443204
0
60
none
443205
0
60
none
443206
0
60
none