IR Medications

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
439428
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Atropine

Raises sinus rate and AV conduction, dries up secretions, decreases GI muscle tone. Administered against Vasovagal reaction, AV block.

Bạn đã nhận được nó phải không?

439430
0
60
none
439431
0
60
none
439433
0
60
none
439435
0
60
none
439445
0
60
none
439446
0
60
none
439449
0
60
none
439453
0
60
none
439457
0
60
none