ion tests

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
275090
0
120
block

Match ions to flame test colour

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Li+

Na+

K+

Cu2+

Ca2+

Nhấp và kéo

Green

orange

purple/lilac

Brick red

crimson red