Inuit Grouping Map during Contact

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
373374
0
120
block

What grouping would the red line on the map indicate?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


373375
0
120
none
373376
0
120
none
373377
0
120
none
373378
0
120
none
373379
0
120
none
373380
0
120
none
373381
0
120
none
373382
0
120
none
373383
0
120
none
373384
0
120
none
373385
0
120
none