Introduction to Airline Industry

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
561690
0
60
block

what is the airline basic function?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
561691
0
60
none
561692
0
60
none
561693
0
60
none
561694
0
60
none
561695
0
60
none
561696
0
60
none
561697
0
60
none
561698
0
60
none
561699
0
60
none
561700
0
60
none
561701
0
60
none
561702
0
60
none
561704
0
60
none
561705
0
60
none