Intro to DH - Tooth Deposits

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
243200
0
120
block

Plaque + time =

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
243204
0
120
none
243207
0
120
none
243211
0
120
none
243219
0
120
none
243221
0
120
none
243222
0
120
none
243224
0
120
none
243228
0
120
none
243229
0
120
none
243234
0
120
none
243237
0
120
none
243239
0
120
none
243242
0
120
none
243243
0
120
none