Interview questions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
167482
0
120
block

What is the subnet mask for a /30 (“slash 30”)?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)