Instrumenty

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
479919
0
120
block

This is to have a look at the locative. It is used for grać na + instrument muzyczny

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)




Khớp văn bản

flet

pianino

saksofon

waltornia

klawesyn

kontrabas

harfa

Nhấp và kéo

gram na waltorni

gram na saksofonie

gram na klawesynie

gram na harfie

gram na flecie

gram na kontrabasie.

gram na pianinie