Controls and Instrumentation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
175386
0
180
block

A computer normally displays information to the operator via:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


175387
0
180
none
175388
0
180
none
175389
0
180
none
175390
0
180
none
175395
0
180
none
175396
0
180
none
175397
0
180
none
175398
0
180
none
175399
0
180
none
175400
0
180
none
175401
0
180
none
175402
0
180
none
175403
0
180
none
175404
0
180
none