Inorganic Pharmaceutical Chemistry [Green] P2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
547846
0
10
block

All are iodine-containing preparations, except:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
547847
0
10
none
547848
0
10
none
547849
0
10
none
547850
0
10
none
547851
0
10
none
547852
0
10
none
547853
0
10
none
547854
0
10
none
547855
0
10
none
547856
0
10
none
547857
0
10
none
547858
0
10
none
547859
0
10
none
547860
0
10
none