Inferential Statistics (Quiz#15)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
585765
0
60
block

Consider two estimators, A and B, of θ = 2. E(A) = 0 and V(A) = 0.5 E(B) = 2 and V(B) = 1 Then, A is unbiased and B is biased

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
585766
0
30
none
585767
0
60
none
585768
0
60
none
585769
0
60
none
585770
0
120
none