infection Control

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
88358
0
120
block

Rank the elements of the hair from highest to lowest

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Hydrogen

Carbon

Oxygen

Nitrogen

Sulfur


88359
0
120
none
88360
0
120
none