IN Pt cardiac Rehab ??

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
358568
0
180
block

1-1.5 mets

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


358569
0
180
none
358570
0
180
none
358571
0
180
none
358572
0
180
none
358573
0
180
none
358574
0
180
none
358575
0
180
none
358576
0
180
none
358577
0
180
none
358578
0
180
none
358579
0
180
none
358580
0
180
none
358581
0
180
none
358582
0
180
none