ICT quiz1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
39249
0
120
block

1. 讀取存貯在CD-ROM的數據可經由? (1) CDRW光碟機 (2) DVD光碟機 (3) ZIP碟機

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
39250
0
120
none