ICT Personal Digital Devices

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
52921
0
180
block

What does GPS stand for?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)Positioning System52922
0
180
none
52923
0
180
none
52924
0
180
none
52925
0
180
none
52926
0
180
none
52927
0
180
none
52928
0
180
none
52929
0
180
none
52930
0
180
none
52931
0
180
none
52932
0
180
none
52933
0
180
none
52934
0
180
none
52935
0
180
none