Ict level 2: Uses of Technology systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
440467
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Which of the following is NOT a component of a technology system?

Computer Case

Bạn đã nhận được nó phải không?

440468
0
180
none
440469
0
180
none
440470
0
180
none
440471
0
180
none
440472
0
180
none
440473
0
180
none
440474
0
180
none
440475
0
180
none