ICT level 2:Issues with Technology Systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
440476
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Which of the following is NOT an example of health & safety issues? 1. Back Pain 2.Eye Strain 3.Trip Hazards 4.Hacking

Hacking

Bạn đã nhận được nó phải không?

440477
0
180
none
440478
0
180
none
440479
0
180
none
440480
0
180
none
440481
0
180
none
440482
0
180
none
440483
0
180
none
440484
0
180
none
440485
0
180
none