ICF Week 7 Country risk analysis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
459995
0
120
block

A macro-assessment of country risk

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
459997
0
120
none
459998
0
120
none
459999
0
120
none
460000
0
120
none
460001
0
120
none
460002
0
120
none
460003
0
120
none
460004
0
120
none
460005
0
120
none