ICF Week 3 Measuring Exposure to Exchange Rate fluctuations

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
459777
0
180
block

Transaction exposure reflects:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
459785
0
120
none
459787
0
120
none
459788
0
120
none
459791
0
120
none
459795
0
120
none
459798
0
120
none
459799
0
120
none
459801
0
120
none
459775
0
120
none