ICF Week 1 International Business Environment

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
457831
0
120
block

For the MNC, agency costs are typically

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
457833
0
60
none
457834
0
60
none
457835
0
120
none
457836
0
120
none
457837
0
120
none
457838
0
60
none
457839
0
60
none
457840
0
60
none
457841
0
60
none