Hypertension

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
518992
0
60
block

Most patients with HTN are asymptomatic

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
518993
0
60
none
518994
0
60
none
518995
0
100
none
518996
0
60
none
518997
0
60
none
518998
0
60
none
518999
0
100
none